Published General Dictionary, 2014

Downloads: 
 • File icon Adikshinérí mbá tqokqoló mbá álbartó na gundi kqedqe
  Download View2.03 MB
 • File icon Bertha – English – Amharic – Arabic Dictionary shambá zííné na gundi alú kqedqe
  Download View1.08 MB
 • File icon Bertha – English – Amharic – Arabic Dikshinary shamba ziine
  Download View2.97 MB
 • File icon Aañá dámí rootha
  Download View846.37 KB
 • File icon Aañá dámí rootha mbá Arabú tha Arutqana
  Download View1.26 MB
 • File icon Aañá dámí ndú Amaró maré mbá Albartó
  Download View949.93 KB
 • File icon Gundi alú Dikshineru mbá pqúliñ gíñ maanéqi
  Download View829.96 KB